Normes d'ús del pavelló

Com ja sabeu a partir d'aquesta temporada entrenarem al pavelló de Vilafant. Us adjuntem alguns dels articles de les normes d'ús d'aquestes instal·lacions que cal que tinguem presents.


Capítol III 
NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
Article 29
Els usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat per a la pràctica esportiva en el lloc i les condicions que els indiqui el personal responsable de les instal·lacions o els cartells indicadors penjats a tal efecte. 
 
Article 30
No és permesa l’activitat esportiva:  
A. Fora dels espais designats a tal efecte.
B. Sense anar convenientment equipat amb indumentària esportiva i sense seguir la normativa d’ús de cadascun dels espais. 
C. Compartint espais esportius sense el consentiment i aprovació del Servei d'Esports. 
 
Article 31
Els vestidors podran ser d’ús comú o d’un sol grup  d’acord amb la utilització dels diferents espais del Pavelló Poliesportiu Municipal de Vilafant. 
 
Article 32
Les claus dels vestidors seran facilitades pel personal del Servei d'Esports a canvi d’una garantia (D.N.I.) del responsable del club, equip o entitat i hauran de ser retornades en acabar la seva utilització. 
 
Article 33
El Servei d'Esports no es fa responsable, en cap cas, dels objectes dipositats a l'interior dels vestidors i dels armaris. Hi ha a la disposició dels usuaris unes guixetes amb clau per a dipositar els seus efectes personals. 
 
Article 34
La utilització de vestidors tindrà una durada màxima de 20 minuts després de finalitzar l'activitat. 
 
Article 35
No és permès de fumar ni menjar en cap dels espais de la instal·lació, a excepció del bar. 
 
Article 36
Queda prohibida l’entrada amb sabates de carrer als següents espais esportius: pista, sala de musculació i sala polivalent.

Comentaris